คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัชรพร ทิพย์โกมล
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปองพล พลกลาง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐยา ต้นยวด
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชานนท์ สอระเสศ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมลฤดี ศิริบุรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงบุศญา นภาคเวช
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3