ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชนิสรา อุทโท
ครูผู้ช่วย