กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวชนิสรา อุทโท
ครูผู้ช่วย