ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติ
ครู คศ.3

นายสวัสดิ์วิชญ์ สีอ่อน