ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุดาวดี พัดเปี้ยมา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพิศมัย สุวรรณ์สาร
ครู คศ.3