ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพิศมัย สุวรรณ์สาร
ครู คศ.3

นางสุดาวดี พัดเปี้ยมา
ครู คศ.3