กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุดาวดี พัดเปี้ยมา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ