ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุดาวดี พัดเปี้ยมา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวพิศมัย สุวรรณ์สาร
ครู คศ.3