ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายยุทธรงค์ แสนวัง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ