ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวัสพล พัดเปี้ยมา
ครู คศ.3

นายประกาย ผ่านชมพู
ครู คศ.1