ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวัสพล พัดเปี้ยมา
ครู คศ.2

นายประกาย ผ่านชมพู
ครูผู้ช่วย