ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวัสพล พัดเปี้ยมา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ