กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต ศิริวัฒน์ วงศ์แสนไชย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายศรณพลช สุขล้าน