ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต ศิริวัฒน์ วงศ์แสนไชย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศรณพลช สุขล้าน