ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประเด็น ดาศรี
ครู คศ.3

นายศรณพลช สุขล้าน
อื่นๆ

ว่าที่ ร.ต ศิริวัฒน์ วงศ์แสนไชย
ครูผู้ช่วย