กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนีรนาท บุญญาพิทักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุดาวดี พัดเปี้ยมา
ครู คศ.3