กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวภัทราวดี ชรินทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววิไลลักษณ์ เกลี้ยงเกลา
ครู คศ.1