ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวภัทราวดี ชรินทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววิไลลักษณ์ เกลี้ยงเกลา
ครูผู้ช่วย