กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายกมล วานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางบุญญาณี กองเงิน
ครู คศ.1