ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายกมล วานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพัชรียา ไกยราช
ครู คศ.2

นางบุญญาณี กองเงิน
ครู คศ.1