ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายกมล วานนท์
ครู คศ.3

นางพัชรียา ไกยราช
ครู คศ.1

นางกษา นามมุงคุณ
ครู คศ.1

นางสาวพัศนีย์ ดวงจำปา