ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายกมล วานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบุญญาณี กองเงิน
ครู คศ.1