ชมวิดีโอ สุทธสิริโสภา
ประมวลภาพ รับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบที่ สี่ (อ่าน 15) 27 ธ.ค. 64
เด็กหญิงพัชรี นันตะริ เข้าร่วมการแข่งขันรายการ "KIDS STRONGER ภารกิจเด็กแกร่ง" ทางช่อง เวิร์คพอยท์ (อ่าน 14) 22 ก.ค. 62
นำเสนอสื่อ การเรียนรู้แบบ BBL ( Brain-Based-Learning ) โดยท่าน ดร.พรพิไล เลิศวิชา (อ่าน 8999) 15 ก.ย. 57
นำเสนอ โรงเรียนสุทธสิริโสภา ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบที่ สาม (อ่าน 2318) 17 มิ.ย. 57
โครงงานสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยการละเล่นในวัยเด็ก โรงเรียนสุทธสิริโสภา (อ่าน 2290) 17 มิ.ย. 57