ภาพกิจกรรม
สุทธสิริโสภาจัดกิจกรรมวันสุนทรภุ่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 24 มิ.ย. 65
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา  นายเอกศักดิ์  แสนวัง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ช่วงเช้าได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลกขึ้นที่หอประชุมโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน 1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน อนุรักษ์ เชิดชูคุณค่าของภาษาไทยในฐานะที่เป็นมรดกและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ 2. เพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษา และส่งเสริม พัฒนาการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด ประกอบด้วย การแสดงของนักเรียน  กิจกรรมการประกวดคัดลายมือ วาดภาพระบายสี อ่านทำนองเสนาะ แต่งกลอน การแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีไทย ได้รับรางวัลต่าง ๆ และสนุกสนานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ช่วงบ่ายวันเดียวกันโรงเรียนสุทธสิริโสภาเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและเดินรณรงค์กำจัดยุงลาย เพื่อสร้างจิตสำนึกและเตือนภัยอันตรายเกี่ยวกับยาเสพติด อบายมุข และป้องกันไข้เลือดออกจากยุงลาย
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2565,14:52   อ่าน 413 ครั้ง