ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสุทธสิริโสภาศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทางเลือก
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนสุทธสิริโสภา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมให้ได้รับความรู้จากแหล่งการเรียนรู้เกษตรกรผู้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน ตำบลนาทับไฮ ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และผู้รู้ได้โดยตรง นำทีมโดย นายเอกศักดิ์ แสนวัง ผอ.รร.สุทธสิริโสภา ,นายอุดมเดช บุญเวิน ประธานกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน บ้านโนนดู่ ได้รับความอนุเคราะห์ให้เข้าเยี่ยมชมสวนเกษตรพอเพียงของนายบัวบาน จันโสม ,นายคำปอนด  พันธุ์กาฬสินธุ์, นายยุทธรงค์  แสนวัง และนางหนูพิน  ชุมพล โรงเรียนสุทธสิริโสภาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมมา  ณ  โอกาสนี้ ด้วย
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2565,14:05   อ่าน 103 ครั้ง