ภาพกิจกรรม
สุทธสิริโสภา จัดโครงการ “ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิด – ๑๙”
สุทธสิริโสภา จัดโครงการ “ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิด – ๑๙”  ระยะเวลาจัดทำโครงการ  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองนักเรียน เขียนสัญญาใจ ว่าจะลด ละ เลิก อบายมุข และทำกิจกรรม ปลูกพืชผัก สมุนไพร ให้เป็นยา ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางณัฐติยา  ฝ่ายชาวนา
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2564,13:14   อ่าน 67 ครั้ง