ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สุทธสิริโสภาจัดค่ายวิชาการตามโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 19-20 ก.ย.63
สุทธสิริโสภา จัดค่ายวิชาการตามโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563 เพื่อให้นักเรียน
มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
โดยแบ่ง เป็น 5 ฐานการเรียนรู้
ฐานที่ 1 คือ ฐานคณิตศาสตร์ 
ฐานที่ 2 คือ ฐานวิทยาศาสตร์ 
ฐานที่ 3 คือ ฐานภาษาไทย
ฐานที่ 4 คือ ฐานภาษาต่างประเทศ 
ฐานที่ 5 ฐาน ติว NT
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2563,10:37   อ่าน 352 ครั้ง