ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สุทธสิริโสภาจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมาโรงเรียนสุทธสิริโสภาจัดกิจกรรมวันแม่ ได้รับเกียรติจากนายอุดมเดช  บุญเวิน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีกล่าวอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นการสร้างจิตสำนึก ความผูกพัน ความกตัญญูกตเวทีจากลูก ที่มีต่อแม่ การแสดงของนักเรียน  มอบรางวัลการประกวดผลงานกิจกรรมวันแม่ การประกวด เรียงความ คัดลายมือ วาดภาพระบายสี หลังเสร็จพิธี ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เสร็จแล้วรับประทานอาหารร่วมกัน
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,15:53   อ่าน 154 ครั้ง