ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สุทธสิริโสภาจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 วันที่ 7 มีนาคม 2562
สุทธสิริโสภาจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3  วันที่ 7 มีนาคม 2562
              1 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะความรู้ ความสามัคคีที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
              2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กฎ ระเบียบวินัยและการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
              3. เพื่อให้นักเรียนมีความรัก ความสามัคคีในการทำงาน เป็นหมู่คณะและเกิดความสนุกสนาน
              4. เพื่อฝึกให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2562,14:17   อ่าน 366 ครั้ง