เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชสุทธสิริโสภา
 
ขับร้อง : คุณครูพัชรียา  ไกยราช
            : เด็กหญิงมลฤดี  ศิริบุรี, เด็กหญิงบุศญา  นภาคเวช
            : เด็กหญิงพัชนันท์  ทองขันธ์, เด็กหญิงพรทิพย์  อินทร์พยอม
ดนตรีเพลงมาร์ช : คุณครูสุทธิโชค  แกมไทย
คำร้อง/ทำนอง    : คุณครูพัชรียา ไกยราช
Studio                : คุณครูจันทร์แสง  เที่ยงธรรม                                                สุทธสิริโสภางามสง่า                   
                                        สมเด็จย่าพระราชทานนามไว้
                                        พระเกียรติยศกึกก้องเกรียงไกร                 
                                        สถิตฤทัยมิ่งขวัญชาวประชา
                                        นามเดิมสันติราษฎร์ชายแดน                     
                                        ทั่วแคว้นเลื่องลือกล่าวขาน
                                        แหล่งเรียนรู้สร้างปัญญามานาน                 
                                        สืบสานความรู้คู่คุณธรรม
                                        ดำแดงเลือดหมูคอยย้ำอยู่                       
                                       ใฝ่เรียนรู้อย่างพอเพียงคุณค่าล้ำ
                                       อักษรย่อ ส.ธ. ยังจดจำ                           
                                       เลือดแดงดำย้ำใจให้พัฒนา
                                       การเรียนก้าวไกลล้ำหน้า                           
                                       การกีฬาแข็งแกร่งด้วยศักดิ์ศรี
                                       มีวินัยไม่ขาดสามัคคี                               
                                       ใฝ่คุณธรรมนำเทคโนโลยีสู่ชุมชน