ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

:Dพันธกิจ

 1.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและเทคโนโลยี เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักชาติยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

5. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. ส่งเสริมให้ครูทุกคนเป็นครูมืออาชีพสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

7. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

8. โรงเรียนจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กในเขตบริการได้ทั่วถึง