พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

:Dพันธกิจ

 1.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและเทคโนโลยี เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักชาติยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 5. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและให้ผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 6. ส่งเสริมให้ครูทุกคนเป็นครูมืออาชีพสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ