ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

  วิสัยทัศน์

      ภายในปี 2558 โรงเรียนสุทธสิริโสภา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู้  คู่คุณธรรม  นำประชาธิปไตย ก้าวสู่อาเซียน  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สร้างจิตสำนึก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น


   ปรัชญา

สุวิชาโน  ภวํโหตุ  
ผู้มีความรู้ดี    เป็นผู้เจริญ